Przedstawiamy listę dokumentów niezbędnych do zorganizowania ceremonii pogrzebowej

a\ karta zgonu – ( inaczej „karta statystyczna" ) czyli dokument stwierdzający śmierć osoby z podaniem przyczyny zgonu, wystawiany przez lekarza w przychodni, hospicjum lub szpitalu w zależności od miejsca zgonu.

b\ akt zgonu – dokument wydawany przez USC danego miasta gdzie nastąpił zgon

c\ dowód osobisty lub paszport osoby pokrywającej wszystkie koszty pogrzebu.

d\ legitymacja ubezpieczeniowa z ZUS-u lub ostatni odcinek renty, emerytury.

Do uzyskania aktu zgonu z USC należy przedłożyć następujące dokumenty:

- Karta zgonu

- Dowód tożsamości osoby zmarłej

- Dowód tożsamości współmałżonka osoby zmarłej lub odpis skrócony aktu małżeństwa, gdy osoba pozostawała w związku małżeńskim

- Dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon

- Zezwolenie na pochówek z prokuratury albo policji jeżeli okoliczności zgonu są przedmiotem postępowania tego organu

Urząd Stanu Cywilnego wystawia bezpłatnie trzy egzemplarze aktów zgonu, w przypadku dodatkowego aktu pobierana jest opłata w wysokości 22zł a jeżeli załatwia to pracownik firmy pogrzebowej rodzina ponosi jeszcze koszt 17 zł za wystawienie pełnomocnictwa.