W przypadku śmierci osoby w miejscu publicznym, na wskutek wypadku, samobójstwa lub gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, ze przyczyną zgonu mogło byc przestępstwo procedura wygląda następująco;

Na miejsce zdarzenia po wcześniejszym powiadomieniu zgłasza się karetka pogotowia , która stwierdza zgon po czym powiadamia policje. Zwłoki osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych, przewozi firma wytyczona przez Prokuraturę Rejonową danego okręgu do zakładu medycyny sądowej celem wykonania sekcji zwłok i dokładnego ustalenia przyczyny zgonu. Organizowanie i opłacanie tegoż przewozu należy do zadań danego miasta przy zaznaczeniu, iż przewoźnicy nie mają prawa pobierać jakichkolwiek opłat do momentu wystawienia zezwolenia o pochówku z Prokuratury Rejonowej. Ważną sprawą pozostaje również fakt, iż firmy lub osoby postronne nie mają uprawnień do informowania rodziny zmarłego o zgonie osoby. W niektórych oczywistych przypadkach zgonu prokurator odstępuje od wszelkich czynności i w tej sytuacji rodzina wzywa wybrana firmę pogrzebową na miejsce zgonu. W tym przypadku tak samo jak w każdym innym wybór firmy pogrzebowej zawsze zostaje po stronie rodziny osoby zmarłej.