Informacje prawne wynikające z Ustaw i Rozporządzeń, dotyczące
osób uprawnionych do wypłaty zasiłku pogrzebowego oraz czasu i
dokumentów niezbędnych do jego otrzymania.

 

Zasiłek pogrzebowy przysługuje na podstawie przepisów art.
77-81 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z
Fundu­szu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz.
353 ze zm.) oraz art. 10 i 26 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o
świadcze­niach przedemerytalnych (Dz.U. Nr 120, poz. 1252).

 1. Zasiłek pogrzebowy
  przysługuje osobie
  , która pokryła koszty pogrzebu:

  1. ubezpieczonego, tj. osoby objętej
   ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi na podstawie ustawy z dnia
   13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
   (Dz.U. nr 137, poz. 887 ze zm.),

  2. osoby mającej ustalone prawo do
   emerytury lub renty,

  3. osoby, która w dniu śmierci nie
   miała ustalonego prawa do emerytury lub renty lecz spełniała
   warunki do jej uzyskania i pobie­rania,

  4. osoby pobierającej świadczenie
   przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny,

  5. osoby, która po ustaniu
   ubezpieczenia, w dniu śmierci pobierała zasiłek chorobowy,
   świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macie­rzyński albo
   zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego,

  6. członka rodziny osoby
   wymienionej w pkt 1 i 2,

  7. członka rodziny osoby wymienionej w pkt 4, spełniającego
   warunki do uzyskania renty rodzinnej.


  Członkami rodziny w rozumieniu ustawy są:

  1. dzieci własne, dzieci drugiego
   małżonka oraz dzieci przysposobione,

  2. przyjęte na wychowanie i
   utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności inne dzieci, w tym
   również w ramach rodziny zastępczej,

  3. wnuki i rodzeństwo,

  4. małżonek (wdowa i wdowiec),

  5. rodzice w tym ojczym, macocha
   oraz osoby przysposabiające.

 2. Zasiłek pogrzebowy
  przysługuje również
  pracodawcy, domowi pomocy
  społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub
  związku wyznaniowego, zwanych dalej podmiotem, jeżeli pokryły
  koszty pogrzebu.

 3. Zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego
  tytułu
  .

  W przypadku, gdy osoba zmarła była uprawniona do emerytury lub
  renty i równocześnie była pracownikiem, zasiłek pogrzebowy
  wypłaca się wyłącznie z tytułu emerytury lub renty.
  W przypadku, gdy osoba zmarła pobierała świadczenie przedemerytalne
  lub zasiłek przedemerytalny, lub była członkiem rodziny,
  spełniającym warunki do renty rodzinnej, osoby pobierającej
  świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny - zasiłek
  pogrzebowy przysługuje wyłącznie wówczas, gdy prawo do tego
  zasiłku nie przysługuje z innego tytułu.

 4. Wysokość zasiłku
  pogrzebowego
  ustala się w następujący sposób:

  1. Jeżeli koszty pogrzebu zostały
   poniesione przez członka rodziny, zasiłek pogrzebowy przysługuje
   w wysokości 200% przecięt­nego miesięcznego wynagrodzenia
   obowiązującego w dniu śmierci osoby, której koszty pogrzebu
   zostały poniesione. Kwotę tę ustala się miesięcznie,
   poczynając od trzeciego miesiąca kalendarzowego kwartału na
   okres 3 miesięcy, na podstawie przecięt­nego wynagrodzenia z
   poprzedniego kwartału.

  2. Jeżeli koszty pogrzebu zostały
   poniesione przez inną osobę niż członek rodziny albo przez
   podmiot, o którym mowa w pkt II, zasiłek przysługuje w wysokości
   udokumentowanych kosztów pogrzebu, nie wyższej jednak niż 200%
   przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

  3. W razie poniesienia kosztów
   pogrzebu przez więcej niż jedną osobę lub podmiot, zasiłek
   pogrzebowy ulega podziałowi pomiędzy te osoby lub podmioty -
   proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu. Każda osoba lub
   podmiot ubiegający się o wypłatę zasiłku pogrzebowego wypełnia
   odrębny wniosek.

  4. Jeżeli pogrzeb organizowany był
   na koszt Państwa, organizacji politycznej lub społecznej, lecz
   członek rodziny poniósł również część jego kosztów,
   członkowi rodziny zasiłek przysługuje w wysokości podanej w
   ppkt 1.

 5. Prawo do zasiłku
  pogrzebowego wygasa
  w razie niezgłoszenia wniosku o jego
  przyznanie w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której
  zasiłek przysługuje.

 6. Dokumentami wymaganymi do
  przyznania i wypłaty zasiłku pogrzebowego są:

  1. wniosek o wypłatę zasiłku
   pogrzebowego,

  2. skrócony odpis aktu zgonu,

  3. oryginały rachunków
   poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały
   złożone w banku - kopie rachunków potwier­dzone przez bank,

  4. dokumenty potwierdzające
   pokrewieństwo lub powinowactwo - skrócone odpisy aktów stanu
   cywilnego lub dowody osobiste,

  5. zaświadczenie płatnika składek
   o podleganiu ubezpieczeniom rentowym.

  6. Jeżeli pogrzeb organizowany był na koszt Państwa,
   organizacji politycznej lub społecznej, wymagane jest dodatkowo
   zaświadczenie właściwego organu administracji publicznej lub
   organizacji stwierdzające pokrycie kosztów pogrzebu oraz rachunki
   kosztów czę­ściowo poniesionych przez osobę występującą
   z wnioskiem o zasiłek pogrzebowy.